Referat fra generalforsamling i Nordiske Lirekassevenner 26. maj 2018 i Svendborg

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent og gebyr
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af formand/kasserer (ulige år) næstformand/sekretær/bestyrelsesmedlem (lige år)
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af revisor

10. Eventuelt

 

Ad 1 Valg af dirigent:

Aage Krolykke blev valgt.

 

Ad 2 Valg af stemmetæller:

Chris Graversen og Aksel Børsting blev valgt.

 

Ad 3 Formandens beretning:

Det er nu 13 år siden vi stiftede vores forening og jeg må jo sige, sikkert som mange andre….

”Hvor bliver tiden af, og årene er bare gået.

2005 Pobra – 2006 Holbæk –2007 Ebeltoft – 2008 Ribe – 2009 Ebeltoft - 2010 Odense

2011 Randers – 2012 Køge – 2013 Varde – 2014 Ringsted – 2015 Ribe – 2016 Næstved –

2017 Frederikshavn – 2018 Svendborg…….og nu arbejder vi på, at næste år måske det vil blive en tur til Helsingør på Djævleøen.

 

Da vi nu efterhånden har måttet acceptere, at det er ganske svært at skaffe sponsorer til vores årlige generalforsamling og festival
kan vi jo så også selv bestemme hvor vi vil afholde festlighederne, blot der er en vis interesse fra den pågældende købstads turist - og handelstand.
Vi ved også hvor svært det er, hvis vi ikke har et medlem i den kommende by, så må vi alle selv til lommerne og selv være med til at betale……
vi forsøger at finde steder at afholde generalforsamling, med kaffe og kage, samt måske en god middag om lørdagen, som vi jo får her i Svendborg.

 

Interessen for at deltage her i Svendborg har været rigtig flot med 39 deltagere og 23-24 lirekasser og 3-4 harmonikaer, som vi efterhånden også regner med,
og vi kan efterhånden tælle op til flere ”orkestre” når vi mødes, og flere af vore nye medlemmer lyder som om de har planer om at få gang i fælles projekter og aktiviteter,
men som vi ved så er det nemt at finde spillejobs hvis ikke der følger transport omkostninger med samt noget at spise,
men vi kommer gerne mange af os hvis der er et budget til lidt kransekage.

 

Der er i året der nu er gået siden Frederikshavn ikke sket meget vedrørende fællesaktiviteter i Danmark, men et stort flot arrangement blev afholdt i Sandefjord i Norge,
kort tid efter vi var i Frederikshavn (dette var dog ikke i vor foreningens regi) ….
vi fik også et par nye medlemmer, Bjarne Frederiksen fra Lolland samt Poul-Erik fra Broby lige omkring hjørnet her på Fyn….

Glædeligt var det også at mange medlemmer denne gang havde sendte artikler til vores forenings blad nr. 23
som Niels endnu engang så flot fik produceret, rigtig godt at Niels ikke hænger på det hele….Også den flotte ”lukkede hjemmeside” på Facebook er blevet godt brugt,
og de medlemmer som stadig ikke er tilmeldt til siden kan læse mere om dette i vores medlemsblad, eller blot kontakte Annelise Holmsteen.

 

Igen i år er vi glade for at så mange er kommet langvejs fra, længst væk er nok Markku fra Finland, og fra Norge kom som altid Ole, Trond og Nils-Erik
som har taget Bente og Marianne med og de skal da være velkommen selvom de endnu ikke er medlemmer.!!!!
Fra Sverige er Conny kommet (vores nye orgelbygger) og så et par gamle kendinger fra Tyskland Ulli og Leo+ Edith som troligt møder op,
og den danske ”faste-garde” har jo også været på plads, ikke mindst Birthe og Aksel som har været fraværende et par år……
TAK til alle for at I har været med til at gøre vores forening berømt også i Svendborg.   

 

Det er glædeligt, at så mange valgte at booke sig ind på Hotel Svendborg som jo er med til at forsøde opholdet her i Svendborg,
og ikke mindst da hotellet ligger midt i byen og tæt på Rådhuset hvor vi jo er lige nu. Vi valgte Svendborg da vi fandt den opbakning og interesse som vi behøver,
samt at vi fik oplyst at der i samme uge skulle afholdes klovnefestival i byen, og den kombination sammen med lirekasserne syntes vi kunne blive spændende,
men i skrivende stund ved jeg ikke hvordan det så har udviklet sig.

 

Vi er i skrivende stund kun 70 medlemmer, nok det laveste antal i de sidste mange år, efter at vi har foretaget en oprydning af medlemmer,
som efter at være blevet rykket stadig ikke har betalt det i forvejen lave kontingent, som vi stadig ikke har tænkt os at hæve……..

Vi nyder nu kaffe og kage samt snart endnu en udsøgt menu her på Rådhuset, som er betalt af Svendborg Event, og vi siger tak for det.

Formandens beretning blev godkendt.

 

Ad 4 Fremlæggelse af revideret regnskab:

Det reviderede regnskab blev omdelt til, og Niels Holmsteen gennemgik regnskabet.

Aage Krolykke spurgte til om medlemsbladet kan sendes via mail, det var der ikke stemning for i forsamlingen.

Ole Vestergaard efterlyste detaljeret regnskab for generalforsamling i Frederikshavn 2017.

Niels gennemgik alle de tilskud foreningen fik i Frederikshavn og hvilke udgifter der har været.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 5 Fastsættelse af kontingent og gebyr:

Kontingentet fortsætter uændret.

 

Ad 6 Indkomne forslag:

Ingen forslag.

 

Ad 7 Valg af formand/kasserer (ulige år) næstformand/sekretær/bestyrelsesmedlem (lige år)

(I 2017 var formanden og kasserer og et bestyrelsesmedlem, Jette på valg.

Formand Jørgen Rosland, og kasserer Niels Holmsteen og Jette Pedersen blev valgt.)

 

På valg her i 2018 er:

bestyrelsesmedlem Lis Østergaard,

næstformanden

og sekretæren Kirsten Sander.

 

I forbindelse med valghandlingen ønskede Roald Kristiansen at opstille til bestyrelsen, og samtidig spurgte Roald til hvem der egentlig er på valg
og hvorfor Niels Holmsteen har 2 funktioner (kasserer og næstformand).

Generalforsamlingen debatterede ovenstående og den deraf følgende uklarhed om hvem der er hvad.

Bestyrelsen har det antal medlemmer den skal have, dobbeltfunktionen har været en, på daværende tidspunkt, praktisk fordeling af opgaverne,
opstået i forbindelse med Sven – Erik Vedel Hansens bortgang i sommeren 2015.

Under generalforsamlingen besluttede bestyrelsen, for at øge gennemsigtigheden, at fritage Niels Holmsteen for dobbeltfunktionen,
og han fortsætter som kasserer, valgt til dette i 2017, og Jette Pedersen påtager sig næstformandsposten.

 

Generalforsamlingen skal herefter vælge 3 ud af følgende 4 opstillede:

-Jette Pedersen, næstformand

-Lis Østergaard, bestyrelsesmedlem

-Kirsten Sander, sekretær

-Roald Kristiansen

 

Der var 35 stemmeberettigede medlemmer ved generalforsamlingen

 

Stemmetællerne nåede frem til følgende resultat:

Jette Pedersen                     28 stemmer

Lis Østergaard                    23  

Kirsten Sander                    18

Roald Kristiansen               15

Der var 3 blanke stemmesedler og 3 ugyldige.

 

Generalforsamlingen godkendte afstemningen.

Uoverensstemmelsen mellem de afgivne stemmer og det mulige antal stemmer der kunne afgives, skyldes at i et tilsvarende antal stemmesedler var kun afgivet en eller 2 stemmer.

 

Ad 8 Valg af suppleant

Aage Krolykke blev valgt.

Ad 9 Valg af revisor

Tom Bøgevang blev valgt.

 

Ad 10 Eventuelt

Peter Christensen spurgte til gadeorgelsprojektet, jfr § 3.3. Formanden fortalte, at det har vist sig at der vil være problemer med opbevaring af gadeorglet og transport af samme,
så derfor er der ikke arbejdet yderligere på anskaffelse af et gadeorgel.

Trond Frøyland informerede om at nordmændene gerne vil afholde festival i Sandefjord i 2019.

Og Trond orienterede om, at nordmændene ikke var helt tilfredse med foreningens opbakning omkring festivalen i 2017.

 

Birthe Børsting spurgte til hvilke planer der er for foreningens hjemmeside, den bør fremover henvise til vores Facebook gruppe.

 

Roald Kristiansen var ikke helt tilfreds med, at henvisning på Internettet går til Jørgen Rosland.
Formanden svarede, at de opgaver der måtte komme ind den vej bliver fordelt til den lirekassemand der bor tættest på,
samme procedure som ved øvrige henvendelser til formanden.

 

Niels Holmsteen oplyste at han meget gerne modtager henvendelser fra medlemmerne, så skal han nok sætte dem på hjemmesiden.

10.august 2018      
Kirsten Sander